เลือกภาษาของคุณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติ

   คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2514 และแต่งตั้งกรรมการเตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้นเป็นประธาน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จไม่ทันปีการศึกษา 2514 จึงได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2516 เป็นโรงเรียนลักษณะสหศึกษา มีวัตถุประสงค์เมื่อแรกก่อตั้ง คือ

     1. เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

     2. เพื่อเป็นสถานศึกษา วิจัย ทดลอง และค้นคว้าทางด้านศึกษาศาสตร์

     3. เพื่อสาธิตการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนแก่นักศึกษาในทางศึกษาศาสตร์ ครู และผู้บริหารการศึกษา

     4. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อบรมกุลบุต รกุลธิดาให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดีงามเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต

   ในปีการศึกษา 2516 เริ่มการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรมัธยมศึกษา 5 ปี) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ กำหนดให้มีการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็น 6 ปี เริ่มต้นด้วยมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประถม 6 เดิม) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

   ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนสาธิตโดยอาจารย์อำนวย ทองโปร่ง เป็นผู้อำนวยการ ได้เตรียมการส่งโรงเรียนเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ล่วงถึงปีการศึกษา 2533 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนจึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ พร้อมตัวแทนนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัยในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2534

   ปีการศึกษา 2536 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้แบ่งส่วนราชการในคณะศึกษาศาสตร์เป็น 7 ภาควิชา และโรงเรียนสาธิตมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 35 เล่ม 113 ตอนที่ 15 ง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539

   ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอาจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี เป็นผู้อำนวยการได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษาแรกมีนักเรียนจำนวน 15 คน ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนักเรียนในหลักสูตร English Program เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 61 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 89 คน

   ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย รศ. นพคุณ  คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้นำการบริหารจัดการ และมี อ.ดร.ธัชพล  พลรัตน์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม (ผู้อำนวยการ)

 

วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะเป็นผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ปรัชญา คุณธรรม นำความรู้ พัฒนาสังคม
ปณิธาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
ค่านิยมองค์ก ร่วมพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวหน้าสู่สากล
คติพจน์ ความรู้คู่คุณธรรม
คำขวัญ ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม
เอกลักษณ์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
อัตลักษณ์ เป็นผู้นำด้านความคิด อิสระในการเรียนรู้ มุ่งสู่พลโลกที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ

     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

     2. สนับสนุนและส่งเสริมจัดทำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

     3. สนับสนุนและส่งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และรับผิดชอบต่อสังคม

     4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพครู

     6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

     7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากล

     8. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าหมาย

     1. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติงานกับสภาพจริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพต่อไป

     2. มีผลงานการศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

     3. นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ

 

สัญลักษณ์ที่สำคัญ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช    เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพระนางเสือง
ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง ครองกรุงสุโขทัยประมาณปีพุทธศักราช 1820 – 1860

ตราประจำโรงเรียน          

 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สีประจำโรงเรียน             

 

สีน้ำเงิน-ทอง

สีน้ำเงิน   เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์

สีทอง     เป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง

พฤกษาสัญลักษณ์ ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ) พฤกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2542

 

เพลงประจำโรงเรียน :           มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร

อักษรย่อภาคปกติ :               สธ. ม.ร. / DSRU

อักษรย่อภาคภาษาอังกฤษ    DSRU English Program