เลือกภาษาของคุณ

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
DS.RU. STAMPER LEARNING 2023
DS.RU. STAMPER LEARNING 2023
วันแม่แห่งชาติและพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันแม่แห่งชาติและพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถวายเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม.1
ถวายเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม.1
โครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีเปิดกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และความรุนแรง ปีการศึกษา 2566
พิธีเปิดกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และความรุนแรง ปีการศึกษา 2566
หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ครูกวีสี่แผ่นดิน วรรณศิลป์ภาษาไทย
วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ครูกวีสี่แผ่นดิน วรรณศิลป์ภาษาไทย
วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ครูกวีสี่แผ่นดิน วรรณศิลป์ภาษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ

 ➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ (ติดตามรายละเอียด เร็ว ๆ นี้)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน จัดซื้อจัดจ้าง

📢 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการ  ประกวดราคา ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (ไปส่ง-รับกลับ) จำนวน 14 คัน (e-bidding) 

📢 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

📢 เชิญชวนประกาศประกวดราคาการจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

📢 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการ การจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศราคากลาง / คุณลักษณะ / ร่างขอบเขตงาน

📢 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (ไปส่ง-รับกลับ) จำนวน 14 คัน (e-bidding)  

📢 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ  

📢 ราคากลาง โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง จำนวน 1 งาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 ราคากลาง โครงการ เครื่องเสียงห้องเรียน อาคารศรีสวาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด 

📢 ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/ จัดจ้าง

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

📢 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience 2022) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)