เลือกภาษาของคุณ

คณะผู้บริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

   

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

   
   

อ.ดร.ธัชพล  พลรัตน์
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
(ผู้อำนวยการ)

   

ผศ.สำรวย  หาญห้าว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.เวสารัช  ชูพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

อ.น้ำผึ้ง  บุณยเกียรติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

อ.ณัฏฐภาส  พรมมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อ.ฤทธิชัย  หอมใบเตย
รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ

 

อ.กิรณา  จิรโชติเดโช
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

 

อ.อรอุมา  สอนง่าย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ