Get Adobe Flash player
 

สายตรงผู้อำนวยการ

bos44

อาจารย์นรินทร์  วงค์คำจันทร์

รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ
พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศ

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแสนด์ 4.0 ม.1 new

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแสนด์ 4.0 ม.2 new

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแสนด์ 4.0 ม.3 new

right blue arrow clip  TOR โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี LED จำนวน 8 เครื่อง 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินอุดหนุนการจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 25 รายการ

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน จำนวนว 54 รายการ

right blue arrow clip  TOR การจ้างค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพ -  นอร์เวย์ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายสืบสานวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2559 

right blue arrow clip  TOR  โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR  ในการจัดจ้างพิมพ์เอกสารระเบียบการใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา(ป4-ป6)ปีการศึกษา 2560

right blue arrow clip  TOR  โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ "นนทรีเกมส์"

right blue arrow clip  TOR  โครงการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติ ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR  โครงการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติ ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR  โครงการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติ ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR  จัดจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ ประจำมีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

right blue arrow clip  TOR  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยใช้เงินอุดหนุนศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 39 รายการ 

right blue arrow clip  TOR  การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 รายการ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

tamt160

 

 tar160

 

1

 

tspr

 

ra1

 

trsummer259

 

 

nafn259

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 new

right blue arrow clip  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ในวันที่ 20 ก.ค. 60 ดังนี้ ม.6 ช่วงเช้า ที่หอประชุมพ่อขุนฯ ช่วงบ่าย ที่ห้องวิชาการ ม.3 ช่วงบ่าย ที่ห้องวิชาการ หลังจากวันที่ 20 ก.ค.60 ติดต่อรับได้ที่ห้องวิชาการ ทุกวัน เวลาราชการ

right blue arrow clip  ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องพยาบาลโครงการรณรงค์ประกันไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในปี 2017 

right blue arrow clip  แจ้งกำหนดการนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประมูลตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  คะแนน Pre -Test และ Post - Test โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ม.3 เรียนต่อ ม4. โรงเรียนเปิดแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (อาชีวะ)  คหกรรม 4 สาขาวิชา คือ 1.สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ 2.สาขาอาหารและโภชนา 3.สาขาดอกไม้และงานประดิษฐ์ 4.สาขาพานิชกรรม อุตสาหกรรม เปิด 2สาขาวิชา คือ 1.สาขาช่างยนต์ 2.สาขาไฟฟ้ากำลัง สามารถเลือกแผนได้วันที่ 21 เมษายน 2560 

right blue arrow clip  รายชื่อนักเรียน ม.1/2560 พร้อมห้องเรียนปรับพื้นฐาน

right blue arrow clip  ประกาศตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ ม.1 ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (EP) 

right blue arrow clip  ประกาศ การรับมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  ประกาศ ผลการสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา 60

right blue arrow clip  แจ้ง ของดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกาษา ชั้น ปีที่ 5 และ 6

right blue arrow clip  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตัดบาตรอาหารแห้ง จัดซุ้มอาหารให้นักเรียน ในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก และขอบคุณนักกีฬาสาธิตสามัคี ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐