Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

 

       KRIT7416 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา

      รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพกิจกรรม

งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43

ข่าวประกวดราคา

 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผมแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 49 เครื่อง new

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 32 รายการ new

right blue arrow clip  TOR จัดพิมพ์ระเบียบ ใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบการทอสอบความรู้ระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6)ประจปีการศึกษา 2561 new

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 หลังสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 ค่าอาหาร

right blue arrow clip  TORการจัดจ้างตัดเย็บเสื้อคณะกรรมการ ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสะติดเอดส์และความรุนแรง ปี 60 

right blue arrow clip  TORโครงการแข่งขันกิฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ "อินทนิลเกมส์"(ค่าที่พัก)

right blue arrow clip  TORโครงการแข่งขันกิฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ "อินทนิลเกมส์"(ค่าเช่ารถบัส)

right blue arrow clip  TORโครงการแข่งขันกิฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ "อินทนิลเกมส์"(ค่าเช่ารถตู้)

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุตำรา จำนวน 46 รายการ

right blue arrow clip  TOR จัดจ้างทำอาหารและน้ำดื้มสำหรับนักเรียนเข้าร่วมในพิธิประราชทานปริญญาบัตรฯ

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน จำนวน 53 รายการ

right blue arrow clip  TOR โครงการการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านโปรแกรม STEM 

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแลนด์ 4.0 

right blue arrow clip  TOR เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแสนด์ 4.0 ม.1 

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแสนด์ 4.0 ม.2 

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแสนด์ 4.0 ม.3 

right blue arrow clip  TOR โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

TRR161

 

 skt160

 

IMG 20180313 115305

 

 IMG 20180313 115245

 

trs260

 

Untitled

 

 ppm6260

  

tspr

 

nafn259

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  แบบประเมินโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ new

right blue arrow clip  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "สร้างงานอาชีพสู่ชุมชน" ประจำปี 2560 new

right blue arrow clip แจ้งกำหนดการนักเรียนเข้าร่วมพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 new               

right blue arrow clip  แบบประเมินโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/60 คลิก! 

right blue arrow clip  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน พ.ศ.2561   เอกสารประกอบเพิ่ม 1   เอกสารประกอบเพิ่ม 2 

right blue arrow clip ขยายเวลาจำหน่ายและวันรับสมัคร ทดสอบความรู้มาตรฐานความรู้ (ป.4-ป.6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแห

right blue arrow clip  ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 

right blue arrow clip  ขอเชิญชวนร่วมจัดซุ้มอาหาร ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

right blue arrow clip  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษา ณ.ประเทศอังกฤษ (21 เม.ย.-20 พ.ค.61)

right blue arrow clip  ประกาศ นศท.ชั้นปีที่3 เตรียมการส่งหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด 

right blue arrow clip  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมงานพิธีเทศมหาชาติ สามัคคีมหากุล 

right blue arrow clip  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" 

right blue arrow clip  เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ในวันที่ 20 ก.ค. 60 ดังนี้ ม.6 ช่วงเช้า ที่หอประชุมพ่อขุนฯ ช่วงบ่าย ที่ห้องวิชาการ ม.3 ช่วงบ่าย ที่ห้องวิชาการ หลังจากวันที่ 20 ก.ค.60 ติดต่อรับได้ที่ห้องวิชาการ ทุกวัน เวลาราชการ

right blue arrow clip  ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องพยาบาลโครงการรณรงค์ประกันไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในปี 2017 

right blue arrow clip  แจ้งกำหนดการนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประมูลตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560