Select your language

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
DS.RU. STAMPER LEARNING 2023
DS.RU. STAMPER LEARNING 2023
วันแม่แห่งชาติและพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันแม่แห่งชาติและพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถวายเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม.1
ถวายเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม.1
โครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีเปิดกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และความรุนแรง ปีการศึกษา 2566
พิธีเปิดกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และความรุนแรง ปีการศึกษา 2566
หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ครูกวีสี่แผ่นดิน วรรณศิลป์ภาษาไทย
วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ครูกวีสี่แผ่นดิน วรรณศิลป์ภาษาไทย
วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ครูกวีสี่แผ่นดิน วรรณศิลป์ภาษาไทย

Procurement Announcement

📢 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 

📢 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

📢 ราคากลาง โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง จำนวน 1 งาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)  

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

📢 ราคากลาง โครงการ เครื่องเสียงห้องเรียน อาคารศรีสวาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด 

📢 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience 2022) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

📢 ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 เชิญชวนประกาศประกวดราคาการจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

📢 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการ การจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)