Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
(ผู้อำนวยการ)

 

ภาพกิจกรรม

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู และแจกประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู และแจกประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู และแจกประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู และแจกประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู และแจกประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563
พิธีมอบเข็มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นักเรียนระดับชั้น ม.4
พิธีมอบเข็มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นักเรียนระดับชั้น ม.4
พิธีมอบเข็มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นักเรียนระดับชั้น ม.4
พิธีมอบเข็มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นักเรียนระดับชั้น ม.4
พิธีมอบเข็มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นักเรียนระดับชั้น ม.4
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไวท์บอร์ดแบบบานเลื่อนขนาด 700x120x25 เซนติเมตร จำนวน 24 ตู้ และตู้ไวท์บอร์ดแบบบานเลื่อนขนาด 500x120x25 เซนติเมตร จำนวน 12 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067014035) new

right blue arrow clip  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา2562 new

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา2562 new

เอกสาร download

right blue arrow clip เอกสารประเมินสายอาจารย์  (แบบป.ม.1 ,แบบป.มร2 , แบบป.มร3new

right blue arrow clip เอกสารประเมินสายอาจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน (แบบป.ม.1 ,แบบป.มร2 , แบบป.มร3new

right blue arrow clip เอกสารประเมินสายสนับสนุน แบบประเมินลูกจ้างประจำ แบบประเมินลูกจ้างมหาวิทยาลัย(ลักษณะลูกจ้างประจำ) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย(แบบป.มร.1 ,แบบป.มร.2 ,แบบป.มร.3new

right blue arrow clip ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัด  

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทสร้างชื่อเสียง ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียน new

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์ new

right blue arrow clip เอกสารจ่ายคืนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือ โครงการเรียนฟรีปีการศึกษา 2562  คลิก ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 new

right blue arrow clip แบบฟอร์มการเขียนภาระงานสายสนับสนุน  

(Job Description)

      - ตำแหน่งประเภททั่วไป

      - ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

right blue arrow clip แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

right blue arrow clip สารสนเทศบุคคล

right blue arrow clip ตัวอย่างหนังสือ คลิก ภายใน   ภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลา 

right blue arrow clip ประกาศหน่วยพยาบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ขอแจ้งให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ 

right blue arrow clip ประกาศหน่วยพยาบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่   

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 

right blue arrow clip ประกาศ  เรื่อง การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสถานการณ์อันเนื่องมาจาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ 

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (covid-19)