Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม

พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีใหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  TOR  จัดจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ ประจำมีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

right blue arrow clip  TOR  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยใช้เงินอุดหนุนศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 39 รายการ 

right blue arrow clip  TOR  การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 รายการ 

right blue arrow clip  TOR  จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน DS 6 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

right blue arrow clip  TOR  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 90 ตัว)

right blue arrow clip  TOR  การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 24 รายการ 

right blue arrow clip  TOR  การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน จำนวน 31 รายการ

right blue arrow clip  TOR  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559

right blue arrow clip  TOR  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานราชการ ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  TOR  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 16 เครื่อง

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 1,3,4, และ 6 ปีการศึกษา 2558

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

tspr

 

nh159

 

fn159

 

cal2 

 

 Trs159 

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

right blue arrow clip  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip  การจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

                ม.1      ม.2      ม.4

right blue arrow clip  ขยายเวลารับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พ.ค. 59 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องการเงิน DS 3 ชั้น 1

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลตรวจสุขภาพนักเรียน ปี 2559

right blue arrow clip  ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์บริจากเงินหรือสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัล คลิก

right blue arrow clip  กำหมดการลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่ 2 / 58 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2559

right blue arrow clip  กำหนดการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

right blue arrow clip   ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน  (ขยายเวลา)