ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (แบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📢 ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียน

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สายวิชาการ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

📢 ลิงก์ Google Meet สำหรับการเข้าพบอาจารย์โฮมรูมและอาจารย์ประจำวิชา การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

📢 กำหนดการวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, ฟิสิกส์)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, ฟิสิกส์)