ข่าวประชาสัมพันธ์

 

📢 สาระน่ารู้ Covid-19 (คลิก) 

📢 ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

       ม.1         ม.2         ม.3         ม.4         ม.5         ม.6

📢 ประกาศห้องเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

📢 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

📢 กำหนดการชำระเงินและรับแบบเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ปีการศึกษา 2566

📢 แนวทางการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (เรียนฟรี 15 ปี)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

📢 ราคากลาง โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง จำนวน 1 งาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)  

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

📢 ราคากลาง โครงการ เครื่องเสียงห้องเรียน อาคารศรีสวาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience 2022) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

📢 ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่วมงานกับเรา

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

 

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (พนักงานบริการเอกสารทั่วไป)