Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม(ผู้อำนวยการ)

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน"
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

 

tspr

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip  ปฏิทินการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) และรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 new

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป4 - ป6) new

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip  ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์และวิธิการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัะยม) new

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 new