ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

📢 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) สำหรับผู้ที่สมัครศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) และการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

📢ประกาศคณศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขอเลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ระเบียบการสำหรับผู้สมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 ระเบียบการรับสมัครการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564 

📢 ปฏิทินการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) และรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการเรียนร่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2564

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📢 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

📢 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ 1 อัตรา

📢 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งลูกมือช่างทั่วไป 1 อัตรา

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุสำหรับกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏินทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ กระเป๋า (เป้) กระเป๋า (เคียง) และอุปกรณ์การเรียน (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (สายปฏิบัติการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง งดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3)