เลือกภาษาของคุณ

แบบฟอร์มการประเมิน

 

➢ บันทึกข้อความปะหน้าแบบเสนอการวิจัยในชั้นเรียน มติที่ประชุม 25 มิถุนายน 2564 ( docx , pdf )

➢ สธ มร (ว1) มติที่ประชุมวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ( docx , pdf )

➢ สธ มร (ว2) มติที่ประชุม 25 มิถุนายน 2564 ( docx , pdf )

➢ แบบประมวลรายวิชา  course syllabus มติที่ประชุม 19 พฤศจิกายน 2564 ( docx , pdf )

➢ แฟ้มสะสมผลงาน 25 มิถุนายน 2564 ( docx , pdf )