เลือกภาษาของคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 preview

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2567 preview

📢 ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 preview

       ม.1         ม.2         ม.3         ม.4         ม.5         ม.6

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ตามห้องเรียน) preview

📢 ประกาศรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (แพทย์/วิศวะ/สถาปัตย์/คอมพิวเตอร์) และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์