ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม5, และ ม.6

กรุณากรอกหัสนักเรียนและรหัสบัตรประชาชน