ผู้ปกครองกรอกรหัสนักเรียน เพื่อรับเอกสารการชำระเงิน


    1.ให้ผู้ปกครองนำใบ Bill Payment ค่าธรรมเนียมการเรียนไปชำระเงินที่
  • - เคาเตอร์ ธ.ทหารไทย
  • - อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของ ธ.ทหารไทย
  • - ตู้ ATM ของ ธ.ทหารไทย
  • - Application ของ ธ.ทหารไทย
  • สามารถชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

2. ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานการชำระเงินมารับใบเสร็จตัวจริงในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
(หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

** หมายเหตุ กรณีชำระเลยกำหนดมีค่าปรับวันละ 100 บาท
กรุณาตรวจสอบชื่อและรหัสของตนเองก่อนการชำระ (โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการชำระผิด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนกำหนด)