ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ อาคารสุโขทัยพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโครงการฝึกอบรม "รู้รักสามัคคี" นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบ
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕โครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบ
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕โครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบ
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) จังหวัดสุโขทัย
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕โครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบ
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ
โรงเรียนเทศบาลปากน้ำ ศิริวิทยานุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕โครงการอบรม "เยาวชนสัมพันธ์" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงกิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ กองลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงงานสัปดาห์วันกวีแห่งชาติ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ "เรียนรู้สู่งานอาชีพ"
วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการจัดงานสัปดาห์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายตนเป็นพุทธมามกะ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ อาคาร DS ๑ (ห้องโถงชั้นล่าง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการสืบสานศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย "นานาอารยะ ศิลปะอาเซียน"
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ อาคารดีเอส ๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู สมุทรปราการโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สานสัมพันธ์ สาธิตรามฯ"
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
ณ SF. Strike Bwol ชั้น ๔ เดอะมอลล์ บางกะปิโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของงานราชการ
วันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕
ณ Hibiya High School และ Mita Higa School ประเทศญี่ปุ่นกีฬาสาธิตสมัคคีครั้งที่ ๓๗ " ปทุมวันเกมส์ "
วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๒
วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ค่ายอู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีโครงการ "วันภาษาและวัฒธรรมต่างประเทศ"
วันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงพิธีปิดกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง