การเก็บคะแนน  ม. 2

 

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน

(ค 22101)

ก่อนกลางภาค - สอบย่อย บทที่ 1  อัตราส่วนร้อยละ  (5 คะแนน)
 
กลางภาค - บทที่ อัตราส่วนและร้อยละ  (15 คะแนน)
- บทที่ การวัด  (10คะแนน)
 
หลังกลางภาค - สอบย่อย บทที่ แผนภูมิวงกลม  (5 คะแนน)
 
ปลายภาค - บทที่ 3   การแปลงทางเรขาคณิต  (20 คะแนน)
- บทที่ 4   ความเท่ากันทุกประการ  (20 คะแนน)
งาน - แผนภูมิวงกลม  (5 คะแนน)
อื่นๆ  (20 คะแนน) - พฤติกรรมการเรียน
- การเข้าเรียน   ขาด  สาย
- สมุด  การบ้าน  เอกสารใบงาน

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม

(ค 22201)

ก่อนกลางภาค - สอบย่อย บทที่ 1  อัตราส่วนร้อยละ  (5 คะแนน)
 
กลางภาค - บทที่ อัตราส่วนและร้อยละ  (15 คะแนน)
- บทที่ การวัด  (10คะแนน)
 
หลังกลางภาค - สอบย่อย บทที่ แผนภูมิวงกลม  (5 คะแนน)
 
ปลายภาค - บทที่ 3   การแปลงทางเรขาคณิต  (20 คะแนน)
- บทที่ 4   ความเท่ากันทุกประการ  (20 คะแนน)
งาน - แผนภูมิวงกลม  (5 คะแนน)
อื่นๆ  (20 คะแนน) - พฤติกรรมการเรียน  (5 คะแนน)
- การเข้าเรียน   ขาด  สาย   (5 คะแนน)
- สมุด  การบ้าน  เอกสารใบงาน   (10 คะแนน)