เนื้อหา ขอบเขต  การสอบปลายภาคเรียน  ม .2
อย่าลืม  ส่งงานเดี่ยว  งานกลุ่ม  รายงาย   ส่งงานให้ครบ  แบบฝึกหัด  สมุด  หนังสือแบบฝึกหัด ทำให้เรียบร้อย

 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรื่อง

ขอบเขต

การแปลงทางเรขาคณิต

- การเลื่อนขนาน   การสะท้อน   การหมุน

- อย่าลืมวงเวียน  ครึ่งวงกลม  อุปกรณ์สันตรง  ดินสอ  ยางลบ 

ความเท่ากันทุกประการ

- มุมที่สมนัยกัน   ด้านที่สมนัยกัน  รูปเรขาคณิตที่เท่ากันทุกประการ

- ความสัมพันธ์แบบ ด้าน-มุม-ด้าน    มุม-ด้าน-มุม 
   มุม-มุม-ด้าน    ด้าน-ด้าน-ด้าน   และ ฉาก-ด้าน-ด้าน

-  การพิสูจน์

 
 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

เรื่อง

ขอบเขต

การประยุกต์อัตราส่วนและร้อยละ

- สัดส่วน   โจทย์ปัญหาสัดส่วน   ร้อยละ   โจทย์ปัญหาร้อยละ   ภาษี   นายหน้า   กำไร  ขาดทุน

การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต

- ออกข้อสอบในหนังสือ แบบฝึกหัด

อย่าลืมวงเวียน  ครึ่งวงกลม  อุปกรณ์สันตรง  ดินสอ  ยางลบ