Get Adobe Flash player

ตัวอย่างแบบคิดภาระงานสายสนับสนุน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2560-2564

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561

AnualReport60

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

sar 60

KPI รอบ 12 เดือน ปี2560

รายละเอียดแผนและผลการปฏิบัติราชการ ปี 60 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการประเมินคุณภาพ 60

แนวทางการเขียนรายงาน SAR60

กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

AnualReport59

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

KPI รอบ 12 เดือน ปี2559

sar 59

การจัดทำรายงานผลการปกิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอล ๑๒ เดือน

รายงานประจำปี 2558 

ค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

ผลตามแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 รอบ 12เดือน

มาตราฐานคุณภาพโรงเรียนสาธิตฯ 2557

รายงานประจำปี 2557

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

เอกสาร download

right blue arrow clip เอกสารประเมินสายอาจารย์  (แบบป.ม.1 ,แบบป.มร2 , แบบป.มร3new

right blue arrow clip เอกสารประเมินสายอาจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน (แบบป.ม.1 ,แบบป.มร2 , แบบป.มร3new

right blue arrow clip เอกสารประเมินสายสนับสนุน แบบประเมินลูกจ้างประจำ แบบประเมินลูกจ้างมหาวิทยาลัย(ลักษณะลูกจ้างประจำ) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย(แบบป.มร.1 ,แบบป.มร.2 ,แบบป.มร.3new

right blue arrow clip ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัด  

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทสร้างชื่อเสียง ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียน new

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์ new

right blue arrow clip เอกสารจ่ายคืนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือ โครงการเรียนฟรีปีการศึกษา 2562  คลิก ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 new

right blue arrow clip แบบฟอร์มการเขียนภาระงานสายสนับสนุน  

(Job Description)

      - ตำแหน่งประเภททั่วไป

      - ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

right blue arrow clip แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

right blue arrow clip สารสนเทศบุคคล

right blue arrow clip ตัวอย่างหนังสือ คลิก ภายใน   ภายนอก