กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระการสมัคร