* ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจะอยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร *