ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 กำหนดวันเรียนคู่ขนาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📢 รายชื่อนักเรียนคู่ขนาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📢 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ตามห้องเรียน)

📢 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ปกติ) , แผนการเรียนภาษาอังกฤษ

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบทางวิชาการเพื่อเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

📢 กลุ่มการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

📢 ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

📢 ลิงก์สำหรับการเข้าร่วม Google Meet ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสอบออนไลน์ 

📢 รายชื่อนักเรียนสอบเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ตามกลุ่มสอบออนไลน์) (Update) 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

📢 สาระการรู้เรียนที่ออกข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

📢 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบโครงสร้างและหลักสูตรแต่ละแผนการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกแผนการเรียนของนักเรียน 

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์เข้าแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

📢 เกณฑ์พิจาณาผลการเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564